Part of the Midis Group

 

Definicija Voditelja obrade

APCOM d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Avenija Dubrovnik 16, OIB: 10727196666, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080345091, ovlašteni distributer za Apple i Symantec, partner drugih proizvođača elektroničkih proizvoda u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: APCOM) APCOM se bavi veleprodajnim djelatnostima, a u sklopu toga upravlja web trgovinom.

Tvrtka društva: APCOM d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti (skraćena tvrtka: APCOM d.o.o.)
Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Avenija Dubrovnik 16
OIB: 10727196666
Matični broj subjekta: 080345091 Trgovački sud u Zagrebu
Porezni broj: HR10727196666
Broj telefona: 385 1 3322 661
e-mail adresa: info@apcom.hr
Web stranica: www.apcom.hr

APCOM ne imenuje službenika za zaštitu podataka.
 

Aktivnosti Voditelja obrade podataka koje provodi APCOM


Odredbe o zaštiti podataka iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, u daljnjem tekstu: Uredba) uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba. Kao opće pravilo, veleprodajne djelatnosti koje APCOM provodi ne rezultiraju obradom osobnih podataka fizičkih osoba. Međutim, postoje neki slučajevi u kojima APCOM obrađuje podatke fizičkih osoba. APCOM je posvećen osiguravanju da su njegove aktivnosti obrade podataka uvijek u skladu s odredbama Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe.

Da bismo vam pomogli u tumačenju pojmova koji se koriste u ovoj brošuri, želimo uputiti na definicije Uredbe: osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Voditelj obrade podataka znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.


Opis raznih slučajeva obrade podataka (svrha, pravna osnova, trajanje i opseg obrađenih podataka)

Obrada kontakt podataka (identificiranih u ugovoru) u svrhu veleprodajnih djelatnosti
Kratki opis slučaja obrade podataka
Tijekom svog poslovanja APCOM zaključuje ugovore s partnerima i komercijalnim poduzećima. Ti ugovori mogu sadržavati kontakt podatke. Kontakt podaci određenih osoba (ime, telefonski broj, e-mail adresa) strogo su potrebni za izradu i održavanje poslovnih kontakata.
Svrha obrade podataka je održavanje ugovornog odnosa između stranaka kako bi se omogućilo izvršenje ugovora, što je legitimna svrha za obradu podataka.
Pravna osnova za obradu podataka:
Članak 47. Preambule Uredbe navodi sljedeće o pravnoj osnovi: “... Takav legitiman interes mogao bi na primjer postojati u slučaju relevantnog i odgovarajućeg odnosa ispitanika i voditelja obrade u situacijama poput one kada je ispitanik klijent voditelja obrade ili u njegovoj službi.
 
Glede Pravne osnove za obradu podataka, upućujemo na Članak 6. (1) (f) Uredbe: legitimni interes partnera i APCOM-a za izvršavanje i održavanje njihovog komercijalnog odnosa. U slučaju obrade podataka gdje je pravna osnova legitimni interes, provodi se ispitivanje "ravnoteže interesa", a rezultati se prenose ispitanicima. APCOM je već proveo relevantni test "ravnoteže interesa". Rezultati testa "ravnoteže interesa" pokazuju da legitimni interes APCOM-a ne nameće nerazmjerno ograničenje prava ispitanika u zaštiti njegovih osobnih podataka.


Opseg obrađenih podataka
Osobno ime, e-mail adresa i telefonski broj kontakt osobe.

Trajanje zadržavanja podataka
Do isteka potraživanja koja proizlaze iz ugovora.

Relevantni IT sustavi
Sustavi upravljanja

Marketinški materijali vezani uz veleprodajne djelatnosti
Kratki opis slučaja obrade podataka:
Izvršene marketinške aktivnosti nisu usmjerene pojedincima, APCOM šalje samo newslettere i marketinške materijale svojim komercijalnim partnerima i registriranim partnerima (društvima) na e-mail adresu navedenu u tu svrhu od strane navedenih društava.
Newsletteri poslani e-mailom sadrže promocije proizvoda i druge izravne marketinške materijale. Kada se šalju dodatna pisma izravnog marketinga, njima se najčešće daju informacije o novim proizvodima, podršci za proizvode i opisu proizvoda.
Svrha obrade podataka je distribucija komercijalnih ponuda komercijalnim partnerima, što je legitimna svrha obrade podataka.
I newsletteri i marketinški materijali sadrže mogućnost otkazivanja pretplate, čime se ispitanicima omogućuje pravo prigovora.
Pravna osnova za obradu
Članak 47. Preambule Uredbe odnosi se na poruke izravnog marketinga koje se šalju poslovnim partnerima, a u kojem se navodi: “Može se smatrati da postoji legitiman interes kod obrade osobnih podataka provedene za potrebe izravnog marketinga” i „...Takav legitiman interes mogao bi na primjer postojati u slučaju relevantnog i odgovarajućeg odnosa ispitanika i voditelja obrade u situacijama poput one kada je ispitanik klijent voditelja obrade ili u njegovoj službi.”.
Glede Pravne osnove za obradu podataka, upućujemo na točku f) stavka (1) članka 6. Uredbe: obrada podataka se provodi u svrhe legitimnih interesa APCOM-a.
U slučaju obrade podataka gdje je pravna osnova legitimni interes, provodi se ispitivanje "ravnoteže interesa", a rezultati se prenose ispitanicima. APCOM je već proveo relevantni test "ravnoteže interesa". Rezultati testa "ravnoteže interesa" pokazuju da legitimni interes APCOM-a ne nameće nerazmjerno ograničenje prava ispitanika u zaštiti njegovih osobnih podataka.
Opseg obrađenih podataka
Osobno ime i e-mail adresa osobe određene za kontakt.
Datum otkazivanja pretplate.
Trajanje zadržavanja podataka
Do prestanka ugovornog odnosa, ili prije u slučaju otkazivanja.
Relevantni IT sustavi
Sustavi upravljanja i web trgovina APCOM.

Obrada podataka povezana s posjetiteljima web stranice i kolačići
Kratki opis slučaja obrade podataka
Web stranica www.apcom.hr koristi Piwik PRO sustav koji omogućuje da korisnik odabere želi li prikupljanje njegovih osobnih podataka. Prikupljeni podaci služe isključivo za analitiku web stranice te ih Apcom d.o.o. ne dijeli s trećim stranama.

APCOM kao izvršitelj obrade podataka

Prema Uredbi, “izvršitelj obrade podataka” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
APCOM, kao ovlašteni, ugovoreni distributer Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Ireland (u daljnjem tekstu: Apple) djeluje kao izvršitelj obrade podataka u prenošenju
 
elektronički prenesenih podataka koji se odnose na tzv. obrazovni popust (preslika studentske identifikacijske isprave, primjerak računa) koje šalju Apple partneri, učitavajući ih u namjenski informatički sustav Apple Inc. APCOM ne obrađuje prenesene osobne podatke u vlastitim administrativnim sustavima. Informacije o Appleovim pravilima privatnosti dostupne su ovdje: https://www.apple.com/legal/privacy/


Korištenje izvršitelja obrade podataka od strane APCOM-a

Kako bi pomogao u obavljanju svojih dužnosti, APCOM kao Voditelj obrade podataka može u određenim slučajevima koristiti druge izvršitelje obrade podataka. Izvršitelj obrade podataka evidentira, upravlja i obrađuje osobne podatke koje je APCOM proslijedio u skladu s odredbama Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), te će u vezi s tim dostaviti izjavu APCOM-u.
 

Popis izvršitelja obrade podataka koje koristi APCOM
Oznaka izvršitelja obrade podataka Povezana aktivnost obrade podataka koju provodi APCOM Dužnost izvršitelja obrade podataka, kratki opis obrade podataka
Apcom CE Kft.
13 Angel Sanz Briz ut. 13 D ep       

1031 Budapest
HUNGARY       

HU 12916593
Sve tri  ERP
Web shop
    APCOM ne koristi pružatelja usluga prostora za pohranu.Prijenos podataka trećim zemljama

APCOM, kao član Midis grupacije društava (u daljnjem tekstu „Grupacija”), prenosi podatke za potrebe kontrole i interne revizije izvan Europske unije. Kada se osobni podaci prenose izvan Europske unije, tzv. trećim zemljama, Grupacija osigurava jednaku razinu zaštite koju Uredba zahtijeva u EU i pridržava se odredbi Uredbe vezanih uz prijenos osobnih podataka.

Prava ispitanika

Prema jeziku Uredbe, “ispitanik” je pojedinac čiji se identitet može utvrditi tj. osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno prema relevantnim informacijama ili osobnim podacima.

Kada je u pitanju obrada podataka koju provodi APCOM, ispitanici su prvenstveno osobe određene kao kontakt osobe.
APCOM obavještava svoje korisnike da u svim slučajevima tijekom uspostavljanja komercijalnog kontakta elektroničkim metodama, osoba koja registrira poduzeće u web trgovini dostavlja podatke drugih osoba ili kada tijekom sklapanja komercijalnog ugovora ili trajanja pravnog odnosa između stranaka, osoba koja zastupa poduzeće / ugovornog partnera dostavlja osobne podatke i kontakt podatke za druge osobe, APCOM pretpostavlja da su te informacije legalno dobivene od ispitanika, a poduzeće / ugovorni partner snosi odgovornost za navedeno.

Ispitanici imaju prava opisana u nastavku.
Imajte na umu da je, prije udovoljavanja njihovim zahtjevima u vezi s njihovim pravima, APCOM dužan utvrditi identitet osobe koja podnosi zahtjev.
 
Ako APCOM ima osnovanu sumnju u identitet fizičke osobe koja podnosi zahtjev, mogu se zatražiti dodatne informacije u svrhu potvrde identiteta podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za dostavom informacija

Preduvjet za primjenu pravne osnove legitimnog interesa jest da legitimni interes Voditelja obrade podataka mora biti razmjeran ograničenju prava na zaštitu osobnih podataka. Da bi se to odredilo, potreban je prethodni test "ravnoteže interesa". Za test "ravnoteže interesa" APCOM kao Voditelj obrade podataka:

 • identificira svoje legitimne interese u odnosu na osobne podatke podložne testu "ravnoteže interesa",
 • utvrđuje interese i prava ispitanika u pogledu osobnih podataka podložnih testu "ravnoteže interesa",
 • provodi ispitivanje legitimnih interesa na strani ispitanika i Voditelja obrade podataka, te na temelju toga utvrđuje mogu li se osobni podaci legalno obrađivati.

U slučaju obrade podataka gdje je pravna osnova legitimni interes, provodi se test "ravnoteže interesa", a rezultati se prenose ispitanicima. Na zahtjev, APCOM daje podatke ispitaniku u vezi sa sadržajem ovog odlomka.

Pravo pristupa

Ispitanik ima pravo dobiti informacije od APCOM-a o tome je li obrada njegovih osobnih podataka još uvijek u tijeku ili ne. Ako je obrada podataka u tijeku, on ima pravo pristupiti osobnim podacima koji se obrađuju, kao i na sljedeće informacije:

 • Svrha obrade podataka,
 • Kategorije zapisa osobnih podataka u pitanju,
 • Primatelji ili kategorije primatelja kojima su ili će osobni podaci biti otkriveni, uključujući posebice primatelje iz trećih zemalja ili međunarodne organizacije,
 • prema potrebi, o namjeravanom trajanju pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterijima za određivanje tog razdoblja,
 • pravo tražiti podatke koje Voditelj obrađuje radi ispravljanja, brisanja ili ograničavanja obrade osobnih podataka koji su s njim povezani i prigovoriti obradi takvih osobnih podataka,
 • pravo podnijeti pritužbu naslovljenu na nadzorno tijelo,
 • ako relevantni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru,
 • činjenica da se koristi automatizirano odlučivanje (uključujući profiliranje) i barem logika koja se koristi i informacije o prirodi takve obrada podataka i njezinim mogućim posljedicama u odnosu na ispitanika (te informacije moraju biti jasno navedene i u razumljivom obliku).


Ispitanik bi trebao imati pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim u odnosu na njega i ostvariti to pravo lako i u razumnom vremenskom roku, kako bi bio upoznat i mogao provjeriti zakonitost obavljene obrade podataka.

Prakse kojima se osigurava pravo pristupa

Na takav zahtjev ispitanika, APCOM daje ispitaniku kopiju osobnih podataka podložnih obradi podataka. Ako ispitanik podnese zahtjev elektronskim putem ili se podaci obrađuju u elektronskom obliku, podaci se dostavljaju u uobičajenom elektroničkom obliku (osim ako ispitanik ne traži drugačiji oblik).
APCOM je dužan odgovoriti na takve zahtjeve koje je ispitanik dostavio bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana, te navesti razloge zašto ne namjerava udovoljiti takvim zahtjevima.
Kopija osobnih podataka u pravilu mora biti besplatna. APCOM može naplatiti razumnu naknadu temeljenu na administrativnim troškovima ako je zatraženo više kopija, ili ako je dostupna jednostavnija, brža i jeftinija metoda od one koju je zatražio ispitanik kako bi udovoljio zahtjevu za podacima.
 
Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo ishoditi od APCOM-a bez nepotrebnog odlaganja ispravak netočnih osobnih podataka o njemu.
Tamo gdje svrha obrade ovo čini relevantnim, ispitanik ima pravo zatražiti i upotpunjavanje nepotpunih osobnih podataka. Upotpunjavanje će se provesti putem dopunske izjave ispitanika.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

Ispitanik ima pravo ishoditi od APCOM-a brisanje njegovih osobnih podataka bez nepotrebnog odlaganja, a APCOM ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odlaganja ako se primjenjuje jedna od sljedećih osnova:

 • podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ispitanik povuče svoju privolu koja je služila kao pravna osnova obrade, a nema druge pravne osnove za nastavak obrade;
 • ispitanik prigovara obradi temeljem relevantnih odredbi Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a nema legitimne osnove za obradu koja bi nadilazila taj prigovor ili ispitanik prigovara obradi jer je provedena u svrhu izravnog marketinga (uključujući profiliranje);
 • osobni podaci su nezakonito obrađeni;
 • osobni podaci moraju biti izbrisani u skladu sa zakonskom obvezom koja proizlazi iz prava EU ili države članice primjenjivog na APCOM;
 • osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva koje se oglašavaju izravno djeci.


APCOM nije obvezan izbrisati podatke ako je obrada potrebna iz sljedećih razloga:

 • ostvarivanje temeljnih prava (pravo na slobodu izražavanja i informiranje);
 • u slučajevima kada je obrada obavezna (kako bi se udovoljilo zakonskim obvezama koje proizlaze iz zakona EU ili država članica primjenjivih na Voditelja obrade podataka na obradi osobnih podataka);
 • zbog razloga javnog interesa (npr. u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili statističke svrhe, ukoliko je pravo brisanja vjerojatno nemoguće ili bi ozbiljno narušilo postizanje ciljeva takvog postupka); ili
 • za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.


U slučaju kada je APCOM objavio osobne podatke i dužan je izbrisati osobne podatke, Voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući i tehničke mjere, kako bi obavijestio Voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od takvog Voditelja obrade brisanje bilo kakvih poveznica, kopiranja ili umnožavanja tih osobnih podataka. Pravila o iznimkama se primjenjuju i u ovom slučaju.

Pravo na ograničavanje obrade

Ispitanik ima pravo ishoditi od APCOM-a ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje koje omogućuje APCOM-u da provjeri točnost osobnih podataka;
 • obrada je protuzakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i zahtijeva ograničavanje njihove uporabe;
 • APCOM više nema potrebe za osobnim podacima u svrhu obrade, ali ispitanik ih traži za uspostavljanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • ispitanik je prigovorio obradi podataka sukladno odgovarajućim odredbama Uredbe; u ovom slučaju ograničavanje će se primjenjivati dok se ne dokaže da legitimni razlozi APCOM-a kao Voditelja obrade podataka nadjačavaju one ispitanika.


Ako je obrada ograničena, takvi osobni podaci, osim pohrane, mogu se obrađivati samo s ispitanikovom privolom ili za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnog javnog interesa Unije ili države članice.
APCOM će obavijestiti ispitanika (na čiji zahtjev su uvedena ograničenja) o činjenici ukidanja ograničenja prije takvog događaja.
 
Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo primiti osobne podatke o njemu, koje je pružio APCOM-u, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku i ima pravo prenijeti te podatke na druge Voditelje obrade podataka bez ikakvih ometanja od strane APCOM-a, pri čemu:

 • pravna osnova za obradu je privola ili ugovor; i
 • obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

U ostvarivanju njegovog prava prenosivosti podataka, ispitanik ima pravo da svoje osobne podatke prenese izravno od jednog voditelja obrade drugom, kada je to tehnički izvedivo.

Imajte na umu da se pravo prenosivosti podataka može ostvariti samo u slučaju da su ispunjeni svi gore navedeni uvjeti (tj. obrada podataka se temelji na privoli ili ugovoru, a obrada podataka se obavlja na automatizirani način). To znači da pravo prenosivosti podataka, na primjer, ne vrijedi za podatke obrađene pod pravnom osnova legitimnog interesa.
Prema smjernicama Radne skupine za zaštitu podataka (WP29) izrađenim na temelju članka 29., pravo prenosivosti podataka odnosi se samo na automatiziranu obradu podataka, a ne primjenjuje se na upravljanje podacima koji se obrađuju u papirnatom obliku.


Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo prigovoriti obradi, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu specifičnu situaciju, u bilo kojem trenutku obrade osobnih podataka o njemu ili njoj, koja se temelji na legitimnim interesima APCOM-a.

U tom slučaju APCOM neće više obrađivati osobne podatke, osim ako APCOM ne dokaže opravdanu legitimnu osnovu za obradu koja nadjačava interese, prava i slobode ispitanika ili je potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Kada se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu ili njegovom poduzeću u svrhe takvog marketinga, a što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom.
U slučaju da ispitanik prigovori obradi podataka u svrhu izravnog marketinga, njegovi osobni podaci više se neće obrađivati u takve svrhe.

Metode ostvarivanja prava

APCOM obavještava ispitanika bez odgađanja i najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva o mjerama poduzetim kao odgovor na zahtjev. Ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost zahtjeva i broj zahtjeva, ovaj rok može biti produžen za dva dodatna mjeseca. APCOM će obavijestiti ispitanika o produljenju roka, te navesti i uzroke kašnjenja u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Kada je zahtjev podnesen u elektronskom obliku, osim ako ispitanik ne zatraži drugačije i ako je moguće, podaci se dostavljaju u elektroničkom obliku.
Ako APCOM ne želi poduzeti radnje kao odgovor na zahtjev ispitanika, APCOM će, bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, obavijestiti ispitanika o razlozima nedostatka reakcije i o njegovom pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, te mogućnosti ostvarivanja njegovog prava na žalbu.
APCOM također mora pružiti informacije koje su potrebne na temelju prava na informacije i informacije vezane za ostvarivanje određenih prava bez naknade. Međutim, ako je zahtjev ispitanika nedvojbeno neutemeljen ili, zbog izuzetno ponavljajuće naravi, prekomjeran, APCOM, ovisno o administrativnim troškovima pružanja tražene informacije ili zatraženih radnji:
a)    može naplatiti razumni iznos, ili
b)    može odbiti poduzimanje mjera s obzirom na zahtjev.
Na APCOM-u leži teret dokaza da je određeni zahtjev nedvojbeno neutemeljen ili pretjeran.

Pravni lijekovi

Ako ispitanik smatra da su njegova prava povrijeđena, ispitanik može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14., HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr.
 
Ukoliko imate bilo kakve pritužbe vezane uz naše Smjernice za obradu podataka, molimo obratite se nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14., HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr.

Mjere sigurnosti podataka

Radi pružanja zaštite podataka o ispitanicima APCOM koristi razumne mjere protiv neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, javnog otkrivanja, brisanja ili uništenja, kao i oštećenja i slučajnog gubitka te kako bi se osiguralo da pohranjeni podaci ne mogu biti oštećeni i učinjeni nedostupnima zbog bilo kakvih promjena ili modifikacije primijenjene tehnike.
Tijekom ovih aktivnosti APCOM posebnu pažnju posvećuje sprečavanju neovlaštenog ili nezakonitog pristupa osobnim podacima ispitanika. Unatoč svim tim aktivnostima, APCOM ne može u potpunosti jamčiti sigurnost osobnih podataka ispitanika.
APCOM poduzima sljedeće mjere za zaštitu podataka ispitanika:

 • pomoću zaštite lozinkama ili enkripcijom, i
 • ograničavanjem pristupa podacima (npr. podacima mogu pristupiti samo oni zaposlenici koji ih trebaju kako bi postigli gore navedene ciljeve) i sprečavanjem neovlaštenog pristupa mreži pomoću dostupnih IT metoda,
 • upisivanjem;
 • omogućavanjem pristupa podacima pohranjenim na poslužitelju samo određenim osobama koje imaju dovoljne ovlasti za to,
 • stvaranjem sigurnosnih kopija kako bi se izbjegao gubitak podataka.


Imajte na umu da će u slučajevima kada ispitanik daje podatke treće strane, APCOM obavijestiti i surađivati s tijelima vlasti kako bi utvrdio identitet počinitelja.

Datum stupanja na snagu Smjernica za obradu podataka i daljnje izmjene i dopune

Datum stupanja na snagu ovih Smjernica za obradu podataka: 25. svibnja 2018.
APCOM pridržava pravo jednostrano izmijeniti i dopuniti ove smjernice bez prethodne obavijesti. One stupaju na snagu objavljivanjem izmjena i dopuna. Preporuča se povremeno posjetiti web stranicu kako biste uvijek bili u tijeku s eventualnim izmjenama i dopunama. Na zahtjev ćemo vam također poslati e-mail s informacijama koje su trenutno na snazi.